Colurum > Ako nakupovať? > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky. Záručné a reklamačné podmienky.

Časť I. Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia:

Nižšie uvedené obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru, ktorým je predovšetkým spotrebný materiál pre tlačiarne, medzi spoločnosťou Picabo.cz, a. s., IČO 28478649, DIČ SK4020362269 (ďalej len „predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria záručné a reklamačné podmienky, a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.colurum.sk.

Tieto obchodné podmienky a všetky vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

2. Vymedzenie pojmov:

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ) - je spoločnosť Picabo.cz, a. s., IČO 28478649, DIČ SK4020362269, so sídlom Praha 6, Vokovice, Africká 434/11, PSČ 160 00, Česká republika (doručovacia adresa), Telefón: +420222950646, adresa pre doručovanie elektronickej pošty eshop@colurum.sk. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele B, vložka 14773.

Predávajúci je podnikateľom, ktorý sa zaoberá o. i. obchodom so spotrebným materiálom pre tlačiarne, ako sú tonery, cartridge, a pod. Predávajúci je platcom DPH.

Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Kupujúci (spotrebiteľ) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby s iným cieľom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci (podnikateľ) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetových stránkach dodávateľa, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ neodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail v objednávke, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim, pričom kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená okamihom doručenia bezvýhradného záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s jeho návrhom.

3. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach:

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými, záručnými a reklamačnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné, záručné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné, záručné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, je možné zmluvu uzavrieť po dohode i v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné, záručné a reklamačné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcej sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu s cieľom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo na prístup k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

4. Tovar a prevádzkový čas:

Internetový obchod www.colurum.sk ponúka a dodáva výrobky vyrobené na území ČR či SR alebo dovezené do ČR či SR iba oficiálnymi cestami (t. j. od výrobcu alebo od autorizovaného distribútora pre ČR či SR). Všetky výrobky sú výrobcom určené pre ČR či SR.

Tovar je možné objednávať výhradne elektronickou formou (elektronická objednávka), s pomocou nástrojov e-shopu www.colurum.sk., a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR: do 16.00 hodiny.

5. Cena:

Cena tovaru je uvedená v internetovom obchode dodávateľa na adrese www.colurum.sk a v e-maile potvrdzujúcom objednávku tovaru.

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť so skutočnosťou, na aký čas zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Ceny ponúkané v internetovom obchode www.colurum.sk platia výhradne pre objednávky generované prostredníctvom internetového obchodu www.colurum.sk.

6. Platobné podmienky:

Za všetky dodávky platí objednávateľ vopred (bankovým prevodom vopred) alebo pri prevzatí tovaru hotovosťou (dobierkou).
Ak zvolí odberateľ spôsob platby zálohovou faktúrou, bude platba realizovaná na základe pro forma faktúry, obsahujúcej cenu tovaru vrátane ceny za dopravu. Táto pro forma faktúra bude odberateľovi vygenerovaná na základe vloženej objednávky, avšak iba vtedy, keď si zákazník pri realizácii objednávky zvolí túto formu platby. Tovar bude odberateľovi v takom prípade zaslaný neodkladne po pripísaní celej platby na účet dodávateľa.

Pri oboch spôsoboch platenia za dodávku (platba vopred i platba na dobierku) je odberateľovi spolu s tovarom samozrejme zaslaná faktúra - daňový doklad.

Pre zmluvných obchodných partnerov zasiela dodávateľ objednaný tovar na faktúru. Splatnosť faktúry a ďalšie podmienky sú dohodnuté individuálne.

7. Doprava (náklady na dodanie):

Pre dodanie objednaného produktu využíva internetový obchod www.colurum.sk zavedených dopravcov, najčastejšie Slovenskú poštu alebo systém odberných miest Zásielkovňa.sk.

Konkrétna cena dopravy pri jednotlivých zvolených variantoch dodania tovaru je vždy uvedená v sumári objednávky vygenerovanej dodávateľom, v nadväznosti na to, akú formu dodania si objednávateľ (kupujúci) pre danú objednávku zvolí.

8. Náklady na dopravu v prípade nevyzdvihnutia tovaru

V prípade opakovaného doručenia tovaru z dôvodu jeho nevyzdvihnutia kupujúcim, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady spojené s predchádzajúcim márnym pokusom o doručenie tovaru a tiež náklady na jeho opätovné doručenie.

V prípade, keď si kupujúci tovar nevyzdvihne a nemá už záujem o jeho opätovné dodanie, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady spojené s predchádzajúcim márnym pokusom o doručenie tovaru. 

9. Termíny dodania:

Kupujúci je vopred informovaný o aktuálnej skladovej dostupnosti ponúkaného tovaru. Prevažná väčšina ponúkaného tovaru je držaná na sklade a obratom expedovaná. Prijaté objednávky do 16. hod. sú expedované v deň objednania alebo nasledujúci deň podľa zvoleného spôsobu dopravy. Z dôvodu rýchleho obratu zásob môže výnimočne dôjsť k vypredaniu zásob zvoleného produktu. Kupujúci môžu sledovať stav objednávky na stránkach internetového obchodu www.colurum.sk, prípadne na stránkach prepravcu a Slovenskej pošty. O expedícii tovaru je kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu samostatnou elektronickou správou na e-mailovú adresu, z ktorej urobil objednávku.

Dodávateľ odosiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke.

10. Právo na odstúpenie od zmluvy:

Atramentové náplne a tonery sú po otvorení originálneho balenia tovarom podliehajúcim rýchlej skaze. V súlade s § 53, ods. 7 Občianskeho zákonníka má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemôže toto právo uplatniť. Toto právo neslúži primárne ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo tým, že prejav vôle na odstúpenie od zmluvy doručí predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Tovar je nutné v prípade vrátenia doručiť na vlastné náklady a riziko prostredníctvom niektorého z prepravcov (napr. Slovenská pošta). V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, musí byť dodaný tovar zabalený v pôvodnom originálnom obale, bez známok používania.

Pri nesplnení uvedených podmienok nemôže spotrebiteľovi vzniknúť žiadna ujma na jeho práve odstúpiť od zmluvy. Predávajúci však voči spotrebiteľovi môže uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, pokiaľ k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave. Prípadnou kompenzáciou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

Predávajúci má právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 30 dní od odstúpenia.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv:
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastarania, (potraviny, tabak. výrobky a iné, vymedzené zákonom),
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e) na dodávku novín, periodík a časopisov,
f) spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Vrátenie peňazí: peniaze sú vrátené najneskôr do 30 dní od účinnosti prejavu vôle kupujúceho. Pri učinení prejavu vôle na odstúpenie od zmluvy nám, prosím, oznámte spôsob, akým si prajete peniaze vrátiť. Pred vrátením tovaru je vhodné informovať dodávateľa a tak predísť prípadnému nedorozumeniu. V prípade, že bude tovar vrátený bez predchádzajúcej dohody, peňažná suma bude zaslaná na spiatočnú adresu udanú na zásielke

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade celkom zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisov výrobku v katalógu tovaru.

Časť II. Záručné a reklamačné podmienky

1. Reklamácia:

Pri riešení reklamácie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa postupuje podľa zák. č. 40/1964 Zb. a zák. č. 634/1992 Zb. a súvisiacich právnych predpisov.
Pri riešení reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom, sa reklamácia rieši podľa zák. č. 513/1991 Zb. a súvisiacich právnych predpisov.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný okamžite reklamovať u dopravcu neúplnosť dodávky (počet balení) a fyzické poškodenie zásielky. O zistených chybách dodávky je povinný s dopravcom spísať protokol.
V prípade vonkajšieho poškodenia obalu je povinný spoločne s dopravcom zásielku rozbaliť a overiť fyzický stav dodaného tovaru. O zistených chybách dodávky je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný s dopravcom spísať protokol.
Pokiaľ nebude s dopravcom spísaný protokol o poškodení tovaru pri preprave, nebude dodávateľ akceptovať reklamácie chýb a nedostatkov, ktoré na dodanom tovare vznikli v dôsledku chyby alebo nedbalosti dopravcu. Odporúčame kupujúcemu poškodené zásielky neprevziať a o tejto skutočnosti neodkladne informovať internetový obchod www.colurum.sk.
Akékoľvek nedostatky zásielky z hľadiska kompletnosti a úplnosti je povinný kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, reklamovať bez zbytočného časového oneskorenia, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po prevzatí zásielky.
Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčaný obdobný postup, predídete tak sporom o tom, kedy chyba na tovare vznikla. Spotrebiteľovi nemôže nedodržaním uvedeného odporúčania vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, najmä na práve na uplatnenie reklamácie.

Reklamácia je kupujúcim uplatňovaná buď písomne - elektronicky na elektronickú adresu eshop@colurum.sk alebo písomne na adresu dodávateľa Picabo.cz, a. s., Praha 6, Vokovice, Africká 434/11, PSČ 160 00, Česká republika.
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu dodávateľa Picabo.cz, a. s., Praha 6, Vokovice, Africká 434/11, PSČ 160 00, Česká republika a/alebo na pobočku dopravcu Zásielkovňa.sk, Ovsištské námestie 2631/1, Bratislava, PSČ 851 04.
Tovar určený na reklamáciu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu prepravou.

V krátkom sprievodnom liste je vhodné uviesť:

  • Stručný popis poruchy, prípadne ukážku chybnej tlače, druh a označenie vašej tlačiarne..
  • Požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie, vhodný je i telefonický kontakt
  • Kópia faktúry alebo číslo predajného dokladu nám uľahčí vybavenie reklamácie.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípadoch, keď sú reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.

Pri uplatnení záruky má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom:

  • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade výmeny výrobku v záručnej lehote je záruka obnovená v plnej výške.

2. Záruka:

Internetový obchod www.colurum.sk, resp. dodávateľ, poskytuje na dodaný tovar záruku v minimálne zákonnej dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pre spotrebný materiál je možné uplatniť reklamáciu chyby najlepšie v prípade, že rozsah spotreby náplne toneru alebo atramentovej náplne neprevýši 10 %. V ostatných prípadoch nie je samozrejme reklamácia vylúčená, bude sa však pri nej vychádzať z toho (pokiaľ sa nepreukáže opak), že kupujúci spotrebný materiál používal i napriek tomu, že vykazoval chybu a ako taký ho mal bez zbytočného odkladu reklamovať ihneď po tom, keď sa chyba prejavila. Iné chyby spotrebného materiálu (nemajúce vplyv na kvalitu tlače) je možné uplatniť kedykoľvek bez ohľadu na spotrebovanú náplň. Právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu nie je nijako dotknuté.

Pokiaľ je na účely záručných opráv tovaru určený v záručnom liste podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou zariadenia, pre ktoré je spotrebný materiál určený, poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, a pod.

3. Rozpor s kúpnou zmluvou:

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú chybu.

Predávajúci alebo iný podnikateľ určený podľa záručného listu na vybavenie reklamácie vždy zaistí vyhotovenie písomného protokolu o zistených poruchách a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať počas platnosti záruky.

Predávajúci alebo iný podnikateľ určený podľa záručného listu vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čas jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Tieto záručné a reklamačné podmienky platia pre uplatnenie reklamácie v internetovom obchode www.colurum.sk, výhradne na tovar tu kúpený.

 

Hľadať cartridge

Vyberte výrobcu tlačiarne:

Novinky

04.06.2015
Zľava 5% pre čerstvo registrovaných zákazníkov
V súčasnej dobe ponúkame 5% zľavu na väčšinu tovaru pre všetkých čerstvo zaregistrovaných zákazníkov.
Copyright © 2012 COLURUM. Všetky práva vyhradené. | Powered by Picabo WebAdmin 2012. | Posledná aktualizácia: 04. 03. 2019